Syjynta

Där kommer en ra me fruntimmer,
di träffes så titt å så tätt,
den kvällen di gobbana glimmer,
te symöde går di så lätt,
me brågeda väskor di flänger,
i hattana fjärarna svänger.

Så dricker di starkaste mocka
me sju sorters kagor te de,
sin tar di fram tröjor å socka
å borjar så nätt ställa te,
di snackar, så hagorna darrar,
å nickar, så stolana knarrar.

Di snackar om glytta å manna,
om priset på ägg o po smör,
om barnabarn, klåga å granna,
å mongana går i ett kör,
den ena hon skräpper me pågen,
den andre me tösen å mågen.

Snart klockan po småtima visar,
men ingen inu tad itt sting
fast en bag glasyjenen kisar
å snor etter nålen omkring -
då borjar en annen å stimma:
"Mitt sytöj de glimde ja himma."

"Po lanned å i stan" Gerda Åkesson